Leiderschapstraject: Sturen op professionele autonomie & impact

“We hebben mooie stappen gezet in het scherper maken van de taak en rolverdeling.”


Leiderschapstraject: Sturen op professionele autonomie & impact

Voor een uitvoeringsorganisatie met hoog opgeleide professionals begeleiden wij een meerjarig leiderschapstrajectgericht op het versterken van de professionele autonomie, effectievere sturing en samenwerking met de omgeving. In een combinatie aanpak van leiderschapsontwikkeling en ondersteuning op strategie en strategische sturing wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:

  • Versterken impact dankzij duidelijke koers (missie en strategie), bijbehorende prioriteiten en sturing daarop

  • Heldere rollen en verantwoordelijkheden op basis van een effectieve en efficiënte werkwijze

  • Eenduidige communicatie en besluitvorming

  • Verhogen werkplezier; ervaren waardering, eigenaarschap en professionele autonomie


“Er is veel gebeurd en veranderd in het afgelopen half jaar. Doelen en prioriteiten zijn helderder geworden. Dat geeft ook richting aan hoe we willen werken.’’


Aanpak

In nauwe samenwerking met het bestuur en een regiegroep met vertegenwoordigers van de verschillende managementlagen en bedrijfsvoering is een leiderschapstraject ontwikkeld. Aan de hand van actuele vraagstukken wordt in verschillende samenstelling o.a. gewerkt aan gezamenlijke doorvertaling van de koers naar concrete doelen en sturing, heldere rolverdeling en verantwoordelijkheden en versterking van vaardigheden op het gebied van samenwerking, leiderschap bij verandering en sturing vanuit professionele autonomie (5R: richting, ruimte, resultaat, rekenschap, relatie).

Parallel aan het leiderschapstraject wordt aandacht voor de doorvertaling in de praktijk geborgd, dankzij nauwe tussentijdse afstemming met de opdrachtgever en de regiegroep. Daarnaast biedt DIM ondersteuning op de doorvertaling van de Koers en de vertaling hiervan naar een eenduidig sturingsmodel en versterking van de interne communicatie.


“De bijeenkomsten zorgden echt voor een kantelmoment; we zijn meer ‘wij’ geworden als collectief van leidinggevenden, deze ontwikkeling gaan we doorzetten.”


Cases