Organisatie-ontwikkeling: zakelijk sturen op ondernemerschap, innovatie en klanttevredenheid.

“De combinatie van organisatie en persoonlijke ontwikkeling met concrete interventies en sturing in de praktijk was heel effectief”


Organisatie-ontwikkeling: zakelijk sturen op ondernemerschap, innovatie en klanttevredenheid.

Een grote uitvoeringsorganisatie met een flinke productie-opgave stond voor een complexe transitie-opgave. Politiek en opdrachtgevers stelden hogere eisen, het aantal vragen steeg, terwijl tegelijkertijd de arbeidsmarkt krapper, en de inzetbaarheid van de markt minder flexibel werd. De context en bovengenoemde ontwikkelingen tezamen zorgden ondermeer voor druk op de kwaliteit van dienstverlening, de kostendekkendheid en verhoogde werkdruk. De aanpak van het traject had tot doel deze aspecten substantieel te verbeteren.


“Sterke combinatie van analytisch inzicht en pragmatisch en doelgericht aanpakken”


Aanpak

DIM organiseerde en begeleidde een 2-jarig programma bestaande uit een leiderschapstraject voor directie, top 30 en top 120 in combinatie met coördinatie en ondersteuning voor de stafonderdelen. Allereerst is in samenwerking met vertegenwoordigers uit de organisatie een analyse van de uitgangssituatie gemaakt.  Hieruit kwam o.a. naar voren dat de eerdere fusie nog steeds nadrukkelijk zichtbaar was in de organisatie. Onderdelen werkten niet of beperkt samen en stuurden naar ‘eigen inzicht’.

Het transitie-traject startte met het gezamenlijk formuleren van een inspirerende ambitie en strategie en de ontwikkeling en implementatie van een helder sturingsmodel. Hiermee is zowel gewerkt aan een zakelijk instrumentarium en concrete prioriteiten (zogenaamde ‘gamechangers’), als onderlinge verbinding en betekenisgeving t.a.v. de doelen van de organisatie.

In het verlengde van een heldere ambitie en sturing is in verschillend samengestelde managementbijeenkomsten met alle niveaus gewerkt aan het versterken van individuele en gezamenlijke leiderschapsvaardigheden. Thema's betroffen bijvoorbeeld het omgaan met praktijkdilemma’s, ontwikkelgericht sturen, situationeel leiderschap en werken vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden, omgaan met weerstand en medewerkers en stakeholders overtuigen en inspireren. Het leiderschapstraject werd bekrachtigd dankzij gerichte sturing het dagelijks werk en aanvullende tussentijdse bredere (online) activiteiten interventies.


“Erg prettige samenwerking, mede dankzij merkbare ruime ervaring bij zowel uitvoeringsorganisaties, als departementen”


Cases