Privacy en klachten

KLACHTENREGELING

Klachten over onze dienstverlening worden met de direct betrokken persoon van DIM besproken of schriftelijk gemotiveerd ingediend. DIM verplicht zich binnen vier weken op een klacht te reageren. De klacht wordt binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Bij overschrijding van de termijn wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld en volgt een indicatie, waarbinnen de klacht zal zijn afgehandeld.

Indien de uitkomst van de klacht niet aanvaardbaar is voor de klager wordt door DIM onafhankelijk gecertificeerd mediator, Aletrino gevestigd in Den Haag, ingezet. Bij afhandeling van klachten door de mediator worden voornoemde termijnen gehanteerd. De ingezette mediator behandelt alle klachten vertrouwelijk. Het oordeel van deze mediator is bindend voor DIM. DIM zorgt voor een adequate afhandeling van de eventuele consequenties. Klachten en de wijze van afhandeling worden door DIM geregistreerd. Het archief berust bij DIM en wordt voor een jaar bewaard.

Klachtenfunctionaris: Alexli Gravemeijer


PRIVACY VERKLARING

De Investeringsmaatschappij, DIM, gevestigd aan: Panamalaan 5F, 1019AS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.deinvesteringsmaatschappij.nl

Panamalaan 5F

1019AS Amsterdam

031+610097454

Alexli Gravemeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Investeringsmaatschappij, DIM. Zij is te bereiken via alexli@deinvesteringsmaatschappij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Investeringsmaatschappij, DIM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Investeringsmaatschappij, DIM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Investeringsmaatschappij, DIM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Investeringsmaatschappij, DIM) tussen zit. De Investeringsmaatschappij, DIM gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: framer.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Investeringsmaatschappij, DIM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

De Investeringsmaatschappij, DIM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in overleg met onze opdrachtgever.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Investeringsmaatschappij, DIM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Investeringsmaatschappij, DIM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alexli@deinvesteringsmaatschappij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Investeringsmaatschappij, DIM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Investeringsmaatschappij, DIM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken iCloud van Apple voor opslag en beheer van documenten, beveiligd met Standard data protection van Apple. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alexli@deinvesteringsmaatschappij.nl


Home