Teamontwikkeling; benutten complementariteit, strategische sturing en eenduidig leiderschap

“De bijeenkomsten kenden een prettige en effectieve balans tussen aandacht voor de persoon en een zakelijke resultaatgerichtheid”


Teamontwikkeling; benutten complementariteit, strategische sturing en eenduidig leiderschap

Een Directoraat-Generaal heeft in korte tijd meerdere nieuwe directeuren, die gezamenlijk bovendien voor een grote opgave staan. De Directeur-Generaal vraagt DIM voor (versnelde) teamontwikkeling en het formuleren van een gezamenlijke ambitie.

In overleg met de Directeur-Generaal zijn de volgende doelstellingen voor het traject geformuleerd:

  • Investeren in onderlinge kennismaking op zowel persoonlijk als professioneel vlak

  • Inventariseren en concretiseren benutten van onderlinge complementariteit

  • Bepalen gezamenlijke richting en fundamentele keuzes voor het DG

  • Bepalen gezamenlijke wijze van sturen en doorvertaling naar praktische inrichting strategisch MT-overleg


“De investering in het begin heeft ons echt heeft geholpen vanaf de start als eenheid op te treden”


Aanpak

Op basis van individuele gesprekken met de verschillende directeuren ontwierp DIM een traject bestaande uit een aantal bijeenkomsten gedurende circa een half jaar. Iedere bijeenkomst werd gekenmerkt door aandacht voor drie perspectieven en de onderlinge wisselwerking hiertussen, te weten:

  • Persoonlijk niveau: o.a. levensverhalen, voorkeursstijlen, ambities, kwaliteiten, allergieën en ontwikkel-punten

  • Team-niveau: complementariteit, feedback, dialoog, onderlinge verhoudingen en dynamiek

  • Organisatie-niveau: kansen en uitdagingen t.a.v. de maatschappelijke opgave (visie, strategie, sturing), interne (inter)departementale dynamiek en politiek-ambtelijke verhoudingen.

Het traject startte met de focus op persoonlijke kennismaking, onderlinge verbinding en teamontwikkeling middels ondermeer het delen van levensverhalen en MBTI (voorkeursstijlen). Vervolgens is het accent verlegd naar de organisatie-opgaven en de wijze waarop de teamdynamiek hier het meest ondersteunend aan kon bijdragen.


“Zeker nuttige bijeenkomsten en niet onbelangrijk; ook met humor en de nodige ontspanning!”


Cases